Vol 18. (4)

1989., Vol. 18, No. 4

Uvodna riječ (Mirjana Vilke)
str. 109

lntervju

razgovarala Vida Nikpalj:
Oktavija Gerčan, prof. i autorica udžbenika za engleski jezik
str. 162

Lingvistika, metodika

Irena Rosandić:
Prema znanstvenoj verifikaciji udžbenika za strane jezike
str. 170

Mirko Gojmerac:
O gramatici i njezinoj obradi u nekim udžbenicima i priručnicima njemačkog jezika
str. 182

Tamara Marčetić:
Uloga radnog priručnika za učenike u učenju stranog jezika
str. 187

lz strane stručne literature

Nataša Benini:
O vrednovanju udžbenika i nastavnih materijala u nastavi stranog jezika
str. 195

Maria Cecilia Bertoletti, Patrick Dahle!:
Udžbenici i nastavni materijali za učenje francuskog kao stranog jezika
str. 196

Prikazi knjiga

Pavao Tekavčić:
P. Agazzi – A. Fallica – A. Menegoi, La lingua e i testi, Grammatica della lingua italiana, Minerva ltalica, Bergamo, 1988.
str. 206

Gordana lričanin:
Elvira Petrović. Teorija nastave stranih jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
str. 211

Zrinjka Glovacki-Bernardi:
Pristup gramatici i obrada gramatičkih oblika u udžbenicima njemačkog jezika za usmjereno obrazovanje Überlege, und sage es auf Deutsch, Školska knjiga, Zagreb
str. 217

Ana Mišković:
I. Batušić – Y. Vrhovac, Udžbenik francuskoga jezika Réfléchis et dis-le en français od I. do IV. stupnja usmjerenog obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb
str. 219

Stanka Pavuna:
Udžbenik ruskog jezika za studente II. godine Fakulteta prometnih znanosti
str. 220

Lisbet Pals Svendsen:
Technical English in Electronics and Electrical Power Engineering, Ljerka Bartolić, Školska knjiga, Zagreb
str. 221

Kronika

Željka Matulina-Jerak:
lstraživanja u nastavi stranih jezika
str. 222

Maja Hausler:
9. medunarodni kongres nastavnika njemačkog jezika
str. 226

Berthold Kolorz:
“Liberté, égalité, fraternité”, Međunarodni simpozij o stranim jezicima u Parizu (26-29. 4. 1989.)
str.  228

In memoriam

Stanko Žepić:
Blanka Jakić
str. 229