Upute za autore

UVOD
Misija i vizija


Strani jezici
objavljuju znanstvene i stručne radove iz širega područja koje obuhvaća ovladavanje, poučavanje i uporabu inih jezika. Časopis objavljuje radove koji se bave različitim vidovima formalnoga i neformalnoga učenja stranih jezika, njihova poučavanja i uporabe, kao i istovremenim ili konsekutivnim usvajanjem te uporabom više jezika kada je riječ o pojedincu ili društvu.

Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim i stručnim radovima omogućiti razmjenu stečenih spoznaja i iskustava u Hrvatskoj, zemljama regije i šire, koja mogu izravno ili posredno unaprijediti razumijevanje relevantnih tema i njihove praktične implikacije te promicati interdisciplinarnost u području inojezičnih istraživanja. Iz navednog razloga svi znanstveni i stručni radovi imaju jasne implikacije za ovladavanje, uporabu, poučavanje i/ili daljnje istraživanje u navedenom području. Časopis objavljuje i prikaze knjiga te izvješća sa skupova.

Časopis je namijenjen znanstvenicima, studentima, nastavnicima na svim razinama obrazovanja, prevoditeljima kao i široj akademskoj i zainteresiranoj javnosti.

Časopis prihvaća radove na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku koji nisu već objavljeni i koji nisu istodobno ponuđeni drugom časopisu.
Za radove koji su poslani u časopis provodi se dvostruko slijepi recenzentski postupak.

Izjava o otvorenom pristupu, licenciranju i politici samoarhiviranja

Časopis Strani jezici od 2020. godine izlazi dva puta godišnje u dijamantnom otvorenom pristupu, što znači da je sadržaj časopisa u cijelosti besplatno dostupan. Čitatelji ga mogu koristiti sukladno licenci
Creative Commons CC BY 4.0

Creative Commons License

Autori radova zadržavaju autorsko pravo, a prilikom objave rada ne naplaćuju im se nikakvi troškovi. Radovi se mogu pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije i arhive uz pravilno navođenje autorstva rada te poveznica na mrežne stranice časopisa.

Arhiva časopisa pohranjuje se na mrežnim stranicama časopisa,
na Portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa (Hrčak)
te Hrvatskom arhivu weba.

Časopis Strani jezici indeksiran je u sljedećim bazama/repozitorijima: ERIH PLUS, Hrčak, Proquest Social Science Permium Collection, Proquest Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) Proquest Linguistics Collection, Modern Language Association Database (MLA), Brill Linguistic Bibliography (BL Bibliographie Linguistique).


PRILOZI

Vrste priloga

Časopis Strani jezici objavljuje sljedeće vrste priloga: izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, stručne članke, prikaze knjiga i izvješća sa skupova.

Izvorni znanstveni članak je vrsta rada u kojem se iznose rezultati vlastitoga originalnoga istraživanja na takav način da ih se može ponoviti ili podvrgnuti jednoznačnoj provjeri. Ovisno o vrsti istraživanja koje se prikazuje, izvorni znanstveni članci, u pravilu, sadrže sljedeće dijelove:

 • Uvod: kratko se izlaže ideja/pozadina i cilj istraživanja, uz izbjegavanje detaljnog osvrta na literaturu, metodologiju i rezultate istraživanja.
 • Teorijska i/ili empirijska polazišta: daje se detaljan pregled recentne i relevantne literature, odnosno uvid u teorijske i empirijske spoznaje koje su činile temelj za provedbu istraživanja.
 • Cilj i/ili istraživačka pitanja i hipoteze: motivirani su spoznajama iz prethodnih istraživanja, jasno se artikuliraju i na njih se poziva u preostalim dijelovima rada, osobito u raspravi. Općenito je prikaz provedenoga istraživanja prikladno početi navođenjem cilja istraživanja i/ili istraživačkih pitanja i hipoteza.
 • Metodologija istraživanja: ovisno o vrsti istraživanja, u ovom se dijelu opisuju materijali (npr. upitnici, testovi itd.) i metode i postupci u prikupljanju podataka i njihovoj analizi. Opis metodologije treba biti takav da omogućava ponavljanje ili provjeru istraživanja te daje jasan uvid u razinu metodološke i etičke rigoroznosti.
 • Rezultati: iznose se na jasan i koncizan način, uz izbjegavanje ponavljanja prikaza istih podatka, primjerice u tablicama i grafovima.
 • Rasprava: uz pozivanje na ciljeve i/ili istraživačka pitanja objašnjavaju se rezultati, potvrđuju ili negiraju postavljene hipoteze te usporedbom sa spoznajama drugih autora potkrepljuje značaj vlastitoga istraživanja. Moguće je, a često i prikladno, povezati prikaz rezultata i raspravu u jedan dio rada.
 • Zaključak: daje se sinteza istraživanja i rezultata te iznose glavni zaključci. U ovom se dijelu često navode i ograničenja u istraživanju te upućuje na istraživanja koja mogu proizići iz provedenoga istraživanja.

Konačno – i vrlo važno ‒ izvorni znanstveni članak s temom iz područja primijenjene lingvistike treba sadržavati specifične, u obrazovanju provedive pedagoške implikacije prikazanoga istraživanja.

Prethodno priopćenje je vrsta znanstvenoga rada u kojem se iznose (preliminarni) rezultati originalnoga istraživanja, koje je često u tijeku, ili se najavljuju nove znanstvene spoznaje, te je zbog njihove aktualnosti potrebno brzo objavljivanje. Prethodna su priopćenja, u pravilu, oblikovana na isti način kao izvorni znanstveni članci, ali ne posjeduju razinu obuhvatnosti i utemeljenosti koja se zahtijeva za izvorne znanstvene radove.

Pregledni članak je vrsta rada u kojem se iznosi sažet kritički prikaz spoznaja o određenoj aktualnoj temi u okviru nekog područja (ili njegova dijela) u kojem autor i sam djeluje. Od autora preglednih članaka očekuje se da svojom temeljitom analizom relevantne literature daju stručan sud o valjanosti i/ili doprinosu pojedinih teorija i/ili istraživanja razumijevanju predmetne problematike te da istaknu njihov teorijski (i praktičan) doprinos i značaj.

Stručni članak je vrsta rada u kojem se na temelju vlastitoga iskustva i primjene poznatih rezultata istraživanja raspravlja o njihovoj svrhovitosti u praksi ili se predstavlja provedeno akcijsko istraživanje i njegovi rezultati. Kao takvi, stručni članci predstavljaju koristan prilog iz struke.

Prikazi knjiga pružaju jasan pregled sadržaja pojedine (uredničke) knjige (rjeđe više njih) kao i njezinih kvaliteta i slabosti. Zadatak je autora ove vrste priloga ocijeniti kvalitetu i doprinos knjige konkretnom području istraživanja. Autor dobrog prikaza knjige u prvom će odjeljku smjestiti publikaciju u kontekst prethodnih relevantnih spoznaja i radova u danom području te potom dati pregled i ocjenu njezina sadržaja prema poglavljima. Umjesto strukturiranja prikaza prema poglavljima analizirane publikacije, ova se vrsta priloga može organizirati i prema ključnim sadržajnim aspektima analizirane publikacije, odnosno njezinim problemskim pitanjima.

Izvješće sa skupa pruža informacije o sljedećim osnovnim elementima skupa: tema i cilj skupa, naziv, mjesto i organizatori, veličina skupa (broj izlagača), ključni sudionici, odnosno plenarni i pozvani izlagači uključujući osvrt na teme i osnovne elemente iz njihovih izlaganja (moguće je pružiti i dodatne informacije kojima će se čitatelje podsjetiti na profesionalni autoritet pozvanih i plenarnih izlagača). Treba se osvrnuti i na druga zapažena izlaganja te istaknuti njihovu relevantnost i za temu skupa i za dotičnu znanstvenu i stručnu zajednicu.

Sve vrste priloga moraju imati jasan fokus i strukturu te biti koherentni. Autori trebaju pisati akademskim stilom i izbjegavati uporabu riječi i rečeničnih konstrukcija koje mogu implicirati nesnošljivost prema osobama drugoga spola, druge rasne ili etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, dobne skupine ili prema invalidima.

Duljina priloga

Izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci i stručni članci mogu biti duljine do 9000 riječi (uključujući sažetke, eventualne bilješke, popis literature, tablice, slike i privitke). Prikazi knjiga mogu biti duljine do najviše 2000 riječi, a izvješća sa skupova do 1500. Ovisno o vrijednosti rada, prihvatljivi su i nešto dulji prilozi.

***

RECENZENTSKI POSTUPAK

Recenzentski postupak u časopisu Strani jezici odvija se u dva koraka. U prvom koraku, svaki zaprimljeni prilog prolazi početno uredničko vrednovanje nakon kojeg se donosi odluka o tome može li se prilog uzeti u obzir za objavljivanje. Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja, u drugom koraku svi prilozi, osim prikaza knjiga i izvješća s konferencija, prolaze kroz recenzentski postupak. Časopis Strani jezici provodi postupak dvostruke anonimne recenzije tijekom kojega se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenata.

Recenzentski postupak provode dva recenzenta. Uz pomoć jasnih kriterija procjenjivanja kvalitete priloga navedenih u Recenzentskom obrascu recenzenti procjenjuju udovoljava li članak akademskim standardima struke i standardima časopisa. Recenzenti daju preporuku o prihvaćanju članka, prihvaćanju članka nakon provedenih manjih izmjena, potrebi značajnih izmjena ili odbijanju članka te prijedlog kategorije članka. Sugestije za izmjene namijenjene autoru recenzent dostavlja u posebnom dokumentu. U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnog razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije konačnu odluku donose član uredničkog odbora i glavni urednik.

ETIKA OBJAVLJIVANJA

Časopis Strani jezici predan je održavanju visokih standarda etičnog ponašanja svih sudionika procesa priređivanja i objavljivanja članaka – izdavača, urednika, autora članaka i recenzenata. Etički su standardi detaljnije objašnjeni u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti, dokumentu koji svi autori trebaju pročitati prije slanja rada u časopis Strani jezici.

Kako bi se na najmanju moguću mjeru sveli rizici od neetičnog postupanja autora, od svih se autora traži da pri slanju rada ujedno pošalju i potpisanu Izjavu autora, čime potvrđuju da su se u izradi rada pridržavali etičkih standarda.

PRIPREMA ZA SLANJE PRILOGA

Prije slanja svojih priloga časopisu Strani jezici, autori trebaju provjeriti odgovara li tema njihova rada tematskom okviru časopisa Strani jezici. Također je vrlo važno da autori provjere ima li njihov rad jasan fokus i strukturu, je li tekst koherentan te jezično i stilski korektan.

Rukopis treba oblikovati prema Uputama za oblikovanje teksta i dostaviti potpuno anonimno. Autori moraju voditi računa o tome da se njihova imena nigdje izrijekom ne spomenu u rukopisu. U samom je tekstu potrebno izbjegavati uporabu zamjenica ja ili mi pri pozivanju na vlastite objavljene radove. Umjesto toga, preporučuje se upotrijebiti formulacije poput „Najmanje jedna studija (AUTOR, godina) pokazala je da …“. U popisu literature, takva se bibliografska jedinica treba označiti ovako: AUTOR (godina) bez dodatnih podataka (npr. naziva rada, časopisa itd.). Takve se bibliografske jedinice uvrštavaju u popis literature na samom početku popisa.

Autori se također savjetuju da u fazi pripremanja priloga pažljivo pročitaju Izjavu o izdavačkoj etici i nesavjesnosti te se upoznaju s kriterijima procjenjivanja kvalitete priloga navedenim u Recenzentskom obrascu.

SLANJE PRILOGA

Autori dostavljaju svoje priloge elektroničkom poštom na adresu strani.jezici@ffzg.hr.

Rukopisi se šalju kao privitak elektroničkoj poruci u .doc ili docx formatu. U nazivu privitka treba stajati skraćeni naslov priloga (do 40 slovnih mjesta).

Uz rukopis, autori trebaju dostaviti i svoje podatke za kontakt u posebnom dokumentu koji treba oblikovati na sljedeći način:

 • Ime autora
 • Institucija na kojoj je autor zaposlen (npr. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Puna poštanska adresa
 • Adresa elektroničke pošte (po mogućnosti, institucionalna adresa elektroničke pošte)
 • Telefon ili mobitel autora

Ako je više autora sudjelovalo u izradi rada, navedene je podatke potrebno navesti za sve autore, uz naznaku autora zaduženog za korespondenciju. Naziv datoteke s podacima o autorima treba sadržavati riječi AUTOR i skraćeni naslov priloga koji je od riječi AUTOR odvojen donjom crticom.

Autori svih vrsta priloga dužni su, pri prijavi priloga, ujedno dostaviti i Izjavu autora. Obrazac Izjave potrebno je popuniti elektronički, isprintati, potpisati (svi autori priloga), skenirati i poslati u privitku elektroničke poruke zajedno s rukopisom. Prilozi koji pristignu bez uredno popunjene i potpisane Izjave autora neće se razmatrati.

Autori ne bi trebali slati sljedeći prilog dok nisu primili konačnu uredničku odluku o prihvaćanju njihova prethodno poslanog priloga za objavljivanje.

NAKON SLANJA PRILOGA

Procedura nakon zaprimanja priloga uključuje sljedeće korake:

 1. Početno uredničko vrednovanje

Svaki prilog najprije prolazi početno uredničko vrednovanje da bi se utvrdila njegova usklađenost s tematskim okvirom časopisa Strani jezici te primjerenost za vrednovanje od strane vanjskih recenzenata. Prilozi koji nisu tematski usklađeni s tematskim okvirom časopisa bit će odbijeni bez upućivanja na procjenu vanjskim recenzentima. Također, u razmatranje se neće uzeti prilozi koji su poslani bez potpisane Izjave autora.

Ako se ocijeni da je prilog prikladan za upućivanje u daljnju proceduru, ali rukopis snažno odstupa od propisanog formata i stila časopisa Strani jezici, može se u ovoj fazi vratiti autorima na stilsku doradu.

Autori se obavještavaju o tome je li njihov prilog primjeren za vrednovanje od strane recenzenta ili ne obično u roku od 4 do 6 tjedana nakon zaprimanja priloga.

 1. Dvostruka anonimna recenzija

Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja, u drugom koraku svi prilozi, osim prikaza knjiga i izvješća s konferencija, prolaze kroz recenzentski postupak. Prilog se upućuje na recenziju dvama recenzentima. Mogući ishodi: objaviti u postojećem obliku, prihvatiti za objavljivanje nakon manjih izmjena, potrebne veće izmjene, ne objaviti. Recenzenti predlažu i kategoriju rada: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak ili stručni članak.

U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnog razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije konačnu odluku donose član uredničkog odbora i glavni urednik.

Recenzentski postupak traje 4 ‒ 8 tjedana. Na temelju preporuka recenzenata, glavni urednik i njegovi suradnici donose odluku o prilogu te ju priopćuju autorima. Budući da se recenzentski proces nastoji maksimalno ubrzati, autori mogu informaciju o (ne)prihvaćanju priloga očekivati obično u roku od 3 do 4 mjeseca od slanja priloga.

 1. Preinake i/ili stilsko usklađivanje

Od autora priloga koji su prihvaćeni pod uvjetom unošenja preinaka traži se da svoje rukopise preinače u skladu s primjedbama recenzenata te da preinačene rukopise dostave uredništvu u zadanom roku. Pritom autori trebaju (a) u posebnom dokumentu jasno naznačiti na koji su način postupili po pojedinim primjedbama svakog od recenzenata, (b) priložiti rukopis u kojem su jasno istaknuli bojom sve provedene izmjene, te c) priložili rukopis s unesenim, ali neistaknutim izmjenama.

U ovoj je fazi potrebno rukopise u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta. U slučaju da je rukopis bio prihvaćen (bez potrebnih preinaka), u ovoj je fazi potrebno uvažiti eventualne manje sadržajne primjedbe (ako je takvih bilo), te rad u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta.

 1. Konačna odluka

Ovisno o opsegu zatraženih preinaka, preinačeni se rukopisi mogu poslati izvornim recenzentima na konačnu evaluaciju priloga. U protivnom, glavni urednik i njegovi suradnici donose odluku o tome je li autor u svojim preinakama primjereno i u dovoljnoj mjeri uvažio primjedbe recenzenata i uklonio slabosti u izvornom rukopisu, te konačnu odluku o (ne)prihvaćanju priloga priopćuju autorima.

 1. Objava teksta

Nakon što je rad prihvaćen za objavu, rukopis se priprema za tisak. Uredništvo zadržava pravo tražiti od autora da i u fazi pripreme rukopisa za tisak unesu konačne sadržajne i/ili jezične korekcije u svoj rukopis.

Prvi otisci rukopisa šalju se autoru zaduženom za korespondenciju elektroničkom poštom u obliku PDF dokumenta. Ako smatraju potrebnim, autori mogu naznačiti potrebne tehničke izmjene u tekstu. U ovoj fazi autori ne mogu tražiti unos bilo kakvih sadržajnih izmjena. Izmjene se naznačuju u PDF dokumentu s pomoću PDF-ovih alata za označavanje i komentiranje teksta. PDF tekst s označenim izmjenama autori moraju vratiti uredništvu elektroničkom poštom u roku od četiri radna dana od primitka prvog otiska.

NAKON OBJAVLJIVANJA PRILOGA

Nakon objave priloga, autori dobivaju tiskani primjerak objavljenog rada.

Ako autori otkriju značajnu pogrešku ili netočnost u svojem objavljenom članku, o tome trebaju obavijestiti glavnog urednika i surađivati s njim kako bi se objavio erratum, dodatak ili ispravak, odnosno kako bi se rad povukao iz objave u slučajevima kada je to potrebno.