Upute za autore

NOVO! (od siječnja 2022.)

Molimo autore da za prijavu rukopisa koriste isključivo elektronički sustav prijavljivanja radova Comet:

 

http://journal.sdewes.org/str-jez

PRILOZI

Časopis Strani jezici prihvaća radove na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku koji nisu prethodno objavljeni i koji nisu istodobno ponuđeni drugom časopisu.

Za radove koji su poslani u časopis provodi se dvostruko slijepi recenzentski postupak.

Vrste priloga

Časopis Strani jezici objavljuje sljedeće vrste priloga: izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne članke, stručne članke, prikaze knjiga i izvješća sa skupova.

Izvorni znanstveni članak je vrsta rada u kojem se iznose rezultati vlastita originalnoga istraživanja na takav način da ih se može ponoviti ili podvrgnuti jednoznačnoj provjeri. Ovisno o vrsti istraživanja koje se prikazuje, izvorni znanstveni članci, u pravilu, sadrže sljedeće dijelove:

 • Uvod: kratko se izlaže ideja/pozadina i cilj istraživanja, uz izbjegavanje detaljnoga osvrta na literaturu, metodologiju i rezultate istraživanja.
 • Teorijska i/ili empirijska polazišta: daje se detaljan pregled recentne i relevantne literature, odnosno uvid u teorijske i empirijske spoznaje koje su činile temelj za provedbu istraživanja.
 • Cilj i/ili istraživačka pitanja i hipoteze: motivirani su spoznajama iz prethodnih istraživanja, jasno se artikuliraju i na njih se poziva u preostalim dijelovima rada, osobito u raspravi. Općenito je prikaz provedenoga istraživanja prikladno početi navođenjem cilja istraživanja i/ili istraživačkih pitanja i hipoteza.
 • Metodologija istraživanja: ovisno o vrsti istraživanja, u ovom se dijelu opisuju materijali (npr. upitnici, testovi itd.), metode i postupci u prikupljanju podataka i njihovoj analizi. Opis metodologije treba biti takav da omogućava ponavljanje ili provjeru istraživanja te daje jasan uvid u razinu metodološke i etičke rigoroznosti.
 • Rezultati: iznose se na jasan i koncizan način, uz izbjegavanje ponavljanja prikaza istih podatka, primjerice u tablicama i grafovima.
 • Rasprava: uz pozivanje na ciljeve i/ili istraživačka pitanja objašnjavaju se rezultati, potvrđuju ili negiraju postavljene hipoteze te usporedbom sa spoznajama drugih autora potkrepljuje važnost vlastitoga istraživanja. Moguće je, a često i prikladno, povezati prikaz rezultata i raspravu u jedan dio rada.
 • Zaključak: daje se sinteza istraživanja i rezultata te iznose glavni zaključci. U ovom se dijelu često navode i ograničenja u istraživanju te upućuje na istraživanja koja mogu proizići iz provedenoga istraživanja.

Konačno – i vrlo važno ‒ izvorni znanstveni članak o temi iz područja primijenjene lingvistike treba sadržavati specifične, u obrazovanju provedive pedagoške implikacije prikazanoga istraživanja.

Prethodno priopćenje je vrsta znanstvenoga rada u kojem se iznose (preliminarni) rezultati originalnoga istraživanja, koje je često u tijeku, ili se najavljuju nove znanstvene spoznaje te je zbog njihove aktualnosti potrebno brzo objavljivanje. Prethodna su priopćenja, u pravilu, oblikovana na isti način kao izvorni znanstveni članci, ali ne posjeduju razinu obuhvatnosti i utemeljenosti koja se zahtijeva za izvorne znanstvene radove.

Pregledni članak je vrsta rada u kojem se iznosi sažet kritički prikaz spoznaja o određenoj aktualnoj temi u okviru nekog područja (ili njegova dijela) u kojem autor i sam djeluje. Od autora preglednih članaka očekuje se da svojom temeljitom analizom relevantne literature daju stručan sud o valjanosti i/ili doprinosu pojedinih teorija i/ili istraživanja razumijevanju predmetne problematike te da istaknu njihov teorijski (i praktičan) doprinos i važnost.

Stručni članak je vrsta rada u kojem se na temelju vlastita iskustva i primjene poznatih rezultata istraživanja raspravlja o njihovoj svrhovitosti u praksi ili se predstavlja provedeno akcijsko istraživanje i njegovi rezultati. Pod akcijskim istraživanjem podrazumijevamo istraživanje društvene situacije u čijoj realizaciji sudjeluju neposredni sudionici te situacije s ciljem unaprjeđivanja prakse i kvalitete njezina razumijevanja. Prikaz rezultata akcijskoga istraživanja treba sadržavati: objašnjenje uočenoga istraživačkog problema, sustavan opis provedenoga istraživanja, rezultate i tvrdnje pokrijepljene dokazima (podatcima) te pojašnjenje o važnosti rezultata istraživanja za praksu. Akcijsko istraživanje je istraživanje provedeno temeljem drugih, otprije postojećih istraživanja i spoznaja, od kojega ne očekujemo nove fundamentalne spoznaje ili tako nešto slično. Stoga stručni članci predstavljaju koristan prilog iz struke.

Prikazi knjiga pružaju jasan pregled sadržaja pojedine (uredničke) knjige (rjeđe više njih) kao i njezinih kvaliteta i slabosti. Zadatak je autora ove vrste priloga ocijeniti kvalitetu i doprinos knjige konkretnom području istraživanja. Autor dobroga prikaza knjige u prvom će odjeljku smjestiti publikaciju u kontekst prethodnih relevantnih spoznaja i radova u danom području te potom dati pregled i ocjenu njezina sadržaja prema poglavljima. Umjesto strukturiranja prikaza prema poglavljima analizirane publikacije, ova se vrsta priloga može organizirati i prema ključnim sadržajnim aspektima analizirane publikacije, odnosno njezinim problemskim pitanjima.

Izvješće sa skupa pruža informacije o sljedećim osnovnim elementima skupa: tema i cilj skupa, naziv, mjesto i organizatori, veličina skupa (broj izlagača), ključni sudionici, odnosno plenarni i pozvani izlagači uključujući osvrt na teme i osnovne elemente iz njihovih izlaganja (moguće je pružiti i dodatne informacije kojima će se čitatelje podsjetiti na profesionalni autoritet pozvanih i plenarnih izlagača). Treba se osvrnuti i na druga zapažena izlaganja te istaknuti njihovu relevantnost i za temu skupa i za dotičnu znanstvenu i stručnu zajednicu.

Sve vrste priloga moraju imati jasan fokus i strukturu te biti koherentni. Autori trebaju pisati akademskim stilom i izbjegavati uporabu riječi i rečeničnih konstrukcija koje mogu implicirati nesnošljivost prema osobama drugoga spola, druge rasne ili etničke i vjerske pripadnosti, seksualne orijentacije, dobne skupine ili prema invalidima.

 

Duljina priloga

Izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci i stručni članci mogu biti duljine do 9000 riječi (uključujući sažetke, eventualne bilješke, popis literature, tablice, slike i privitke). Prikazi knjiga mogu biti duljine do najviše 2000 riječi, a izvješća sa skupova do 1500. Ovisno o vrijednosti rada, prihvatljivi su i nešto dulji prilozi.

***

RECENZENTSKI POSTUPAK

Recenzentski postupak u časopisu Strani jezici odvija se u dva koraka. U prvom koraku, svaki zaprimljeni prilog prolazi početno uredničko vrednovanje nakon kojeg se donosi odluka o tome može li se prilog uzeti u obzir za objavljivanje. Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja, u drugom koraku svi prilozi, osim prikaza knjiga i izvješća s konferencija, prolaze kroz recenzentski postupak. Časopis Strani jezici provodi postupak dvostruke anonimne recenzije tijekom kojega se ne otkriva ni identitet autora ni identitet recenzenata.

Recenzentski postupak provode dva recenzenta. Uz pomoć jasnih kriterija procjenjivanja kvalitete priloga navedenih u Recenzentskom obrascu recenzenti procjenjuju udovoljava li članak akademskim standardima struke i standardima časopisa. Recenzenti daju preporuku o prihvaćanju članka, prihvaćanju članka nakon provedenih manjih izmjena, potrebi značajnih izmjena ili odbijanju članka te prijedlog kategorije članka. Sugestije za izmjene namijenjene autoru recenzent dostavlja u posebnom dokumentu. U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnog razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije konačnu odluku donose članovi uredničkog odbora i glavni urednik.

ETIKA OBJAVLJIVANJA

Časopis Strani jezici predan je održavanju visokih standarda etičnoga ponašanja svih sudionika procesa priređivanja i objavljivanja članaka – izdavača, urednika, autora članaka i recenzenata. Etički su standardi detaljnije objašnjeni u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti, dokumentu koji svi autori trebaju pročitati prije slanja rada u časopis Strani jezici.

 

PRIPREMA ZA SLANJE PRILOGA

Prije slanja svojih priloga časopisu Strani jezici, autori trebaju provjeriti odgovara li tema njihova rada tematskom okviru časopisa Strani jezici. Također je vrlo važno da autori provjere ima li njihov rad jasan fokus i strukturu, je li tekst koherentan te jezično i stilski korektan.

Rukopis treba oblikovati prema Uputama za oblikovanje teksta i dostaviti potpuno anonimno. Autori moraju voditi računa o tome da se njihova imena nigdje izrijekom ne spomenu u rukopisu te da u zaglavlju predanoga rada nisu navedeni podatci o autorima teksta. Također je u samome tekstu potrebno izbjegavati uporabu zamjenica ja ili mi pri pozivanju na vlastite objavljene radove. Umjesto toga, preporučuje se upotrijebiti formulacije poput „Najmanje jedna studija (AUTOR, godina) pokazala je da …“. U popisu literature, takva se bibliografska jedinica treba označiti ovako: AUTOR (godina) bez dodatnih podataka (npr. naziva rada, časopisa itd.). Takve se bibliografske jedinice uvrštavaju u popis literature na samom početku popisa.

Autori se također savjetuju da u fazi pripremanja priloga pažljivo pročitaju Izjavu o izdavačkoj etici i nesavjesnosti te se upoznaju s kriterijima procjenjivanja kvalitete priloga navedenim u Recenzentskom obrascu.

 

SLANJE PRILOGA – NOVO! (od siječnja 2022.)

Autori dostavljaju svoje priloge isključivo preko sustava Comet
na poveznici:

http://journal.sdewes.org/str-jez

Za uporabu sustava potrebno je registrirati se (http://journal.sdewes.org/str-jez?register=1) važećom aktivnom e-adresom autora rada budući da se sva komunikacija autora rada i uredništva časopisa vodi računalno pomoću sustava, na e-adresu koju je autor prijavio u sustav.

Rukopisi se predaju u .doc ili docx formatu. U nazivu privitka treba stajati skraćeni naslov priloga (do 40 slovnih mjesta).

Uz rukopis, autori trebaju u sustav unijeti i svoje podatke za kontakt:

 • Ime autora
 • Institucija na kojoj je autor zaposlen (npr. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Puna poštanska adresa
 • Adresa elektroničke pošte (po mogućnosti, institucionalna adresa elektroničke pošte)
 • Telefon ili mobitel autora

Ako je više autora sudjelovalo u izradi rada, navedene je podatke potrebno navesti za sve autore, uz naznaku autora zaduženoga za korespondenciju.

Budući da se postupak recenzije rada te njegove objave odvija isključivo putem sustava, iznimno je važno da tekst rada koji je predan u sustav ne sadrži podatke o autoru ni u zaglavlju teksta, ni u tekstu rada, ni u metapodatcima dokumenta.

Autori ne bi trebali slati sljedeći prilog dok nisu primili konačnu uredničku odluku o prihvaćanju njihova prethodno poslanoga priloga za objavljivanje.

 

NAKON SLANJA PRILOGA

Procedura nakon zaprimanja priloga uključuje sljedeće korake:

 1. Početno uredničko vrednovanje

Svaki prilog najprije prolazi početno uredničko vrednovanje da bi se utvrdila njegova usklađenost s tematskim okvirom časopisa Strani jezici te primjerenost za vrednovanje od strane vanjskih recenzenata. Prilozi koji nisu tematski usklađeni s tematskim okvirom časopisa ili svojom kvalitetom nisu na razini koju zahtijeva znanstveni časopis bit će odbijeni bez upućivanja na procjenu vanjskim recenzentima.

Ako se ocijeni da je prilog prikladan za upućivanje u daljnju proceduru, ali rukopis snažno odstupa od propisanoga formata i stila časopisa Strani jezici, može se u ovoj fazi vratiti autorima na stilsku doradu.

Autori se obavještavaju o tome je li njihov prilog primjeren za vrednovanje od strane recenzenta ili nije, obično u razdoblju od 4 do 6 tjedana nakon zaprimanja priloga.

 

 1. Dvostruka anonimna recenzija

Nakon pozitivnoga početnog vrednovanja, u drugom koraku svi prilozi, osim prikaza knjiga i izvješća s konferencija, prolaze recenzentski postupak. Prilog se upućuje na recenziju dvama recenzentima. Mogući su ishodi: objaviti u postojećem obliku, prihvatiti za objavljivanje nakon manjih izmjena, potrebne veće izmjene, ne objaviti. Recenzenti predlažu i kategoriju rada: izvorni znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak ili stručni članak.

U slučaju oprečnih recenzija (jedan recenzent predlaže da se članak objavi, a drugi predlaže da se članak odbije) članak se šalje trećem recenzentu. U slučaju značajnoga razilaženja recenzenata u predlaganju kategorije konačnu odluku donose članovi uredničkoga odbora i glavni urednik.

Recenzentski postupak traje 4 ‒ 8 tjedana. Na temelju preporuka recenzenata, glavni urednik i njegovi suradnici donose odluku o prilogu te ju priopćuju autorima. Budući da se recenzentski proces nastoji maksimalno ubrzati, autori mogu informaciju o (ne)prihvaćanju priloga očekivati obično u roku od 3 do 4 mjeseca od slanja priloga.

 

 1. Preinake i/ili stilsko usklađivanje

Od autora priloga koji su prihvaćeni pod uvjetom unošenja preinaka traži se da svoje rukopise preinače u skladu s primjedbama recenzenata te da preinačene rukopise dostave uredništvu u zadanom roku (ponovo putem sustava za elektroničku predaju radova). Pritom autori trebaju (a) u posebnom dokumentu jasno naznačiti na koji su način postupili po pojedinim primjedbama svakog od recenzenata, (b) priložiti rukopis u kojem su jasno istaknuli bojom sve provedene izmjene te c) priložili rukopis s unesenim, ali neistaknutim izmjenama.

U ovoj je fazi potrebno rukopise u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta. U slučaju da je rukopis bio prihvaćen (bez potrebnih preinaka), u ovoj je fazi potrebno uvažiti eventualne manje sadržajne primjedbe (ako je takvih bilo) te rad u potpunosti uskladiti sa svim zahtjevima za oblikovanje teksta.

 

 1. Konačna odluka

Ovisno o opsegu zatraženih preinaka, preinačene rukopise uredništvo može poslati izvornim recenzentima na konačnu evaluaciju priloga. U protivnom, glavni urednik i njegovi suradnici donose odluku o tome je li autor u svojim preinakama primjereno i u dovoljnoj mjeri uvažio primjedbe recenzenata i uklonio slabosti u izvornom rukopisu te konačnu odluku o (ne)prihvaćanju priloga priopćuju autorima.

 1. Objava teksta

Nakon što je rad prihvaćen za objavu, rukopis se priprema za tisak. Uredništvo zadržava pravo tražiti od autora da i u fazi pripreme rukopisa za tisak unesu konačne sadržajne i/ili jezične korekcije u svoj rukopis.

Prvi otisci rukopisa šalju se u obliku PDF dokumenta autoru zaduženom za korespondenciju. Ako smatraju potrebnim, autori mogu naznačiti potrebne tehničke izmjene u tekstu. U ovoj fazi autori ne mogu tražiti unos bilo kakvih sadržajnih izmjena. Izmjene se naznačuju u PDF dokumentu s pomoću PDF-ovih alata za označavanje i komentiranje teksta. PDF tekst s označenim izmjenama autori moraju vratiti uredništvu.

 

NAKON OBJAVLJIVANJA PRILOGA

Nakon objave priloga, autori dobivaju tiskani primjerak objavljenoga rada.

Ako autori otkriju značajnu pogrešku ili netočnost u svojem objavljenom članku, o tome trebaju obavijestiti glavnoga urednika i surađivati s njim kako bi se objavio erratum, dodatak ili ispravak, odnosno kako bi se rad povukao iz objave u slučajevima kada je to potrebno.