Impressum

Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku

UDK: 811:37
ISSN 0351-0840 (Tisak)
ISSN 2459-671X (Online)

Glavna urednica
Stela Letica Krevelj

Izvršne urednice
Lidija Cvikić
Maja Anđel

Urednički odbor
Ilona Feld-Knapp (Budimpešta, Mađarska)
Gaëtanelle Gilquin (Louvain, Belgija)
Saša Jazbec (Maribor, Slovenija)
Tihana Kraš (Rijeka, Hrvatska)
Marija Lütze-Miculinić (Zagreb, Hrvatska)
Sandra Mardešić (Zagreb, Hrvatska)
Maja Miličević Petrović (Bologna, Italija)
Marija Omazić (Osijek, Hrvatska)
Višnja Pavičić Takač (Osijek, Hrvatska)
Mirosław Pawlak (Poznań, Poljska)
Leonard Pon (Osijek, Hrvatska)
Milica Sabo (Jena, Njemačka)

Urednički savjet
Hana Bergerová (Ústí nad Labem, Češka)
June Eyckmans (Ghent, Belgija)
Hermann Funk (Jena, Njemačka)
Jonas Granfeldt (Lund, Švedska)
Martin Howard (Cork, Irska)
Zrinka Jelaska (Zagreb, Hrvatska)
Marijana Kresić Vukosav (Zadar, Hrvatska)
Tanja Kupisch (Konstanz, Njemačka)
Lucilla Lopriore (Rim, Italija)
Ana Petravić (Zagreb, Hrvatska)
Simone Pfenninger (Zurich, Švicarska)
Jason Rothman (Tromso, Norveška)
Elena Savova (Sofija, Bugarska)
Henry Tyne (Perpignan, Francuska)
Irena Vodopija-Krstanović (Rijeka, Hrvatska)
Heike Zinsmeister (Hamburg, Njemačka)

Tajnik
Bojan Prosenjak

Tehnički urednici
Mila Maršić
Ivana Matijević

Lektura
Božica Vuić (hrvatski jezik)
Alexander D. Hoyt (engleski jezik)

Korektura
Božica Vuić

Naslovnica
Školska knjiga d.d.

Grafika, slog i prijelom
Krešimir Rezo

Prilozi objavljeni u Stranim jezicima referiraju se u sljedećim sekundarnim  izvorima: DOAJ, ERIH PLUS, Linguistics and Language Behaviour Abstracts, Linguistic Bibliography Online, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Hrčak.

Časopis izlazi dva puta godišnje.

Adresa uredništva
Filozofski fakultet,
Odsjek za anglistiku
I. Lučića 3, 10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska

e-adresa: strani.jezici@ffzg.hr
Web: https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/

 Pretplata
Godišnja pretplata 25,00 €
Pojedini broj 15,00 €
Hrvatsko filološko društvo
I. Lučića 3, 10 000 Zagreb, Hrvatska
hfdzagreb@gmail.com
Iban: HR7423600001101551990
Zagrebačka banka d.d.

Izlaženje časopisa financijski potpomaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Elektronička inačica dostupna je na:
https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/
i
https://hrcak.srce.hr/strani-jezici

Izdavač
Odjel za strane jezike Hrvatskoga filološkog društva

Naklada
100 primjeraka

____________
(prema broju 2, LII, 2023.)
ažurirano 17.1.2024.